top of page

Dasar Privasi Kasino Atas

Dasar Privasi ini menerangkan dasar dan prosedur Kami tentang pengumpulan, penggunaan dan pendedahan maklumat Anda apabila Anda menggunakan Perkhidmatan dan memberitahu Anda tentang hak privasi Anda dan cara undang-undang melindungi Anda.

Kami menggunakan data Peribadi Anda untuk menyediakan dan menambah baik Perkhidmatan. Dengan menggunakan Perkhidmatan, Anda bersetuju dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat mengikut Dasar Privasi ini. Dasar Privasi ini telah dibuat dengan bantuan Penjana Dasar Privasi.

 

Tafsiran dan Definisi

 

Tafsiran

Perkataan yang huruf awalnya ditulis dengan huruf besar mempunyai makna yang ditakrifkan di bawah syarat berikut. Takrifan berikut hendaklah mempunyai makna yang sama tanpa mengira sama ada ia muncul dalam bentuk tunggal atau jamak.

 

Definisi

 

Untuk tujuan Dasar Privasi ini:

 • Akaun bermaksud akaun unik yang dicipta untuk Anda mengakses Perkhidmatan kami atau sebahagian daripada Perkhidmatan kami.

 • Ahli Gabungan bermaksud entiti yang mengawal, dikawal oleh atau berada di bawah kawalan bersama dengan pihak, di mana "kawalan" bermaksud pemilikan 50% atau lebih saham, kepentingan ekuiti atau sekuriti lain yang berhak mengundi untuk pemilihan pengarah atau pihak berkuasa pengurusan lain .

 • Permohonan merujuk kepada Kasino ATAS, program perisian yang disediakan oleh Syarikat.

 • Syarikat (dirujuk sama ada "Syarikat", "Kami", "Kami" atau "Kami" dalam Perjanjian ini) merujuk kepada Kasino ATAS .

 • Negara merujuk kepada: Malaysia

 • Peranti bermaksud sebarang peranti yang boleh mengakses Perkhidmatan seperti komputer, telefon bimbit atau tablet digital.

 • Data Peribadi ialah sebarang maklumat yang berkaitan dengan individu yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti.

 • Perkhidmatan merujuk kepada Permohonan.

 • Pembekal Perkhidmatan bermaksud mana-mana orang asli atau undang-undang yang memproses data bagi pihak Syarikat. Ia merujuk kepada syarikat pihak ketiga atau individu yang diambil bekerja oleh Syarikat untuk memudahkan Perkhidmatan, untuk menyediakan Perkhidmatan bagi pihak Syarikat, untuk melaksanakan perkhidmatan yang berkaitan dengan Perkhidmatan atau untuk membantu Syarikat dalam menganalisis cara Perkhidmatan digunakan.

 • Data Penggunaan merujuk kepada data yang dikumpul secara automatik, sama ada dijana melalui penggunaan Perkhidmatan atau daripada infrastruktur Perkhidmatan itu sendiri (contohnya, tempoh lawatan halaman).

 • Anda bermaksud individu yang mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, atau syarikat, atau entiti undang-undang lain bagi pihak yang mana individu tersebut mengakses atau menggunakan Perkhidmatan, sebagaimana yang berkenaan.

 

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

 

Jenis Data Dikumpul

 

Data peribadi

 

Semasa menggunakan Perkhidmatan Kami, Kami mungkin meminta Anda untuk memberikan Kami maklumat pengenalan peribadi tertentu yang boleh digunakan untuk menghubungi atau mengenal pasti Anda. Maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Alamat emel

 • Data Penggunaan

 

Data Penggunaan

 

Data Penggunaan dikumpul secara automatik apabila menggunakan Perkhidmatan.

Data Penggunaan mungkin termasuk maklumat seperti alamat Protokol Internet Peranti Anda (cth alamat IP), jenis penyemak imbas, versi penyemak imbas, halaman Perkhidmatan kami yang Anda lawati, masa dan tarikh lawatan Anda, masa yang dihabiskan pada halaman tersebut, peranti unik pengecam dan data diagnostik lain.

Apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih, Kami mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti mudah alih yang Anda gunakan, ID unik peranti mudah alih anda, alamat IP peranti mudah alih Anda, mudah alih anda sistem pengendalian, jenis pelayar Internet mudah alih yang Anda gunakan, pengecam peranti unik dan data diagnostik lain.

Kami juga mungkin mengumpul maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas Anda apabila Anda melawati Perkhidmatan kami atau apabila Anda mengakses Perkhidmatan melalui atau melalui peranti mudah alih.

Penggunaan Data Peribadi Anda

Syarikat boleh menggunakan Data Peribadi untuk tujuan berikut:

,

 • Untuk menyediakan dan mengekalkan Perkhidmatan kami, termasuk memantau penggunaan Perkhidmatan kami.

 • Untuk mengurus Akaun Anda: untuk mengurus pendaftaran Anda sebagai pengguna Perkhidmatan. Data Peribadi yang Anda berikan boleh memberi Anda akses kepada fungsi berbeza Perkhidmatan yang tersedia untuk Anda sebagai pengguna berdaftar.

 • Untuk pelaksanaan kontrak: pembangunan, pematuhan dan pelaksanaan kontrak pembelian untuk produk, item atau perkhidmatan yang telah Anda beli atau kontrak lain dengan Kami melalui Perkhidmatan.

 • Untuk menghubungi Anda: Untuk menghubungi Anda melalui e-mel, panggilan telefon, SMS atau bentuk komunikasi elektronik lain yang setara, seperti pemberitahuan tolak aplikasi mudah alih mengenai kemas kini atau komunikasi bermaklumat yang berkaitan dengan fungsi, produk atau perkhidmatan kontrak, termasuk kemas kini keselamatan, apabila perlu atau munasabah untuk pelaksanaannya.

 • Untuk memberi Anda berita, tawaran istimewa dan maklumat umum tentang barangan, perkhidmatan dan acara lain yang kami tawarkan yang serupa dengan yang telah anda beli atau tanyakan melainkan Anda telah memilih untuk tidak menerima maklumat tersebut.

 • Untuk mengurus permintaan Anda: Untuk menghadiri dan mengurus permintaan Anda kepada Kami.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk menilai atau menjalankan penggabungan, pelupusan, penstrukturan semula, penyusunan semula, pembubaran, atau penjualan atau pemindahan lain sebahagian atau semua aset Kami, sama ada sebagai usaha berterusan atau sebagai sebahagian daripada kebankrapan, pembubaran, atau prosiding yang serupa, di mana Data Peribadi yang dipegang oleh Kami tentang pengguna Perkhidmatan kami adalah antara aset yang dipindahkan.

 • Untuk tujuan lain: Kami mungkin menggunakan maklumat Anda untuk tujuan lain, seperti analisis data, mengenal pasti trend penggunaan, menentukan keberkesanan kempen promosi kami dan untuk menilai dan menambah baik Perkhidmatan, produk, perkhidmatan, pemasaran dan pengalaman anda.

Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dalam situasi berikut:

 • Dengan Pembekal Perkhidmatan: Kami mungkin berkongsi maklumat peribadi Anda dengan Pembekal Perkhidmatan untuk memantau dan menganalisis penggunaan Perkhidmatan kami, untuk menghubungi Anda.

 • Untuk pemindahan perniagaan: Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat peribadi Anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset Syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan Kami kepada syarikat lain.

 • Dengan Ahli Gabungan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan ahli gabungan Kami, dalam hal ini kami akan memerlukan ahli gabungan tersebut untuk mematuhi Dasar Privasi ini. Ahli gabungan termasuk syarikat induk Kami dan mana-mana anak syarikat lain, rakan kongsi usaha sama atau syarikat lain yang Kami kawal atau yang berada di bawah kawalan bersama Kami.

 • Dengan rakan kongsi perniagaan: Kami mungkin berkongsi maklumat Anda dengan rakan kongsi perniagaan Kami untuk menawarkan kepada Anda produk, perkhidmatan atau promosi tertentu.

 • Dengan pengguna lain: apabila Anda berkongsi maklumat peribadi atau sebaliknya berinteraksi di kawasan awam dengan pengguna lain, maklumat tersebut mungkin dilihat oleh semua pengguna dan mungkin diedarkan secara terbuka di luar.

 • Dengan persetujuan Anda: Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi Anda untuk sebarang tujuan lain dengan persetujuan Anda.

Pengekalan Data Peribadi Anda

Syarikat akan mengekalkan Data Peribadi Anda hanya selama yang diperlukan untuk tujuan yang dinyatakan dalam Dasar Privasi ini. Kami akan mengekalkan dan menggunakan Data Peribadi Anda setakat yang diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami (contohnya, jika kami dikehendaki mengekalkan data anda untuk mematuhi undang-undang yang berkenaan), menyelesaikan pertikaian dan menguatkuasakan perjanjian dan dasar undang-undang kami.

Syarikat juga akan mengekalkan Data Penggunaan untuk tujuan analisis dalaman. Data Penggunaan biasanya disimpan untuk tempoh masa yang lebih singkat, kecuali apabila data ini digunakan untuk mengukuhkan keselamatan atau untuk meningkatkan kefungsian Perkhidmatan Kami, atau Kami bertanggungjawab secara sah untuk mengekalkan data ini untuk tempoh masa yang lebih lama.

Pemindahan Data Peribadi Anda

Maklumat anda, termasuk Data Peribadi, diproses di pejabat operasi Syarikat dan di mana-mana tempat lain di mana pihak yang terlibat dalam pemprosesan berada. Ini bermakna maklumat ini boleh dipindahkan ke — dan diselenggarakan pada — komputer yang terletak di luar negeri, wilayah, negara atau bidang kuasa kerajaan yang lain di mana undang-undang perlindungan data mungkin berbeza daripada undang-undang dari bidang kuasa Anda.

Persetujuan anda terhadap Dasar Privasi ini diikuti dengan penyerahan maklumat tersebut oleh Anda mewakili persetujuan Anda terhadap pemindahan tersebut.

Syarikat akan mengambil semua langkah yang semunasabahnya perlu untuk memastikan bahawa data Anda diurus dengan selamat dan mengikut Dasar Privasi ini dan tiada pemindahan Data Peribadi Anda akan berlaku kepada organisasi atau negara melainkan terdapat kawalan yang mencukupi termasuk keselamatan Data anda dan maklumat peribadi lain.

Padamkan Data Peribadi Anda

Anda mempunyai hak untuk memadam atau meminta Kami membantu dalam memadamkan Data Peribadi yang telah Kami kumpulkan tentang Anda.

Perkhidmatan kami mungkin memberi Anda keupayaan untuk memadam maklumat tertentu tentang Anda dari dalam Perkhidmatan.

Anda boleh mengemas kini, meminda atau memadam maklumat Anda pada bila-bila masa dengan melog masuk ke Akaun Anda, jika anda mempunyainya, dan melawati bahagian tetapan akaun yang membolehkan anda mengurus maklumat peribadi Anda. Anda juga boleh menghubungi Kami untuk meminta akses kepada, membetulkan atau memadam sebarang maklumat peribadi yang telah Anda berikan kepada Kami.

Sila ambil perhatian, walau bagaimanapun, bahawa Kami mungkin perlu mengekalkan maklumat tertentu apabila kami mempunyai kewajipan undang-undang atau asas yang sah untuk berbuat demikian.

Pendedahan Data Peribadi Anda

Urus Niaga

Jika Syarikat terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau penjualan aset, Data Peribadi Anda mungkin dipindahkan. Kami akan memberikan notis sebelum Data Peribadi Anda dipindahkan dan tertakluk kepada Dasar Privasi yang berbeza.

Penguatkuasaan undang-undang

 

Dalam keadaan tertentu, Syarikat mungkin dikehendaki mendedahkan Data Peribadi Anda jika dikehendaki berbuat demikian oleh undang-undang atau sebagai tindak balas kepada permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam (cth mahkamah atau agensi kerajaan).

 

Keperluan undang-undang lain

 

Syarikat mungkin mendedahkan Data Peribadi Anda dengan niat baik bahawa tindakan sedemikian adalah perlu untuk:

 • Mematuhi kewajipan undang-undang

 • Melindungi dan mempertahankan hak atau harta Syarikat

 • Mencegah atau menyiasat kemungkinan salah laku yang berkaitan dengan Perkhidmatan

 • Lindungi keselamatan peribadi Pengguna Perkhidmatan atau orang ramai

 • Lindungi daripada liabiliti undang-undang

 

Keselamatan Data Peribadi Anda

 

Keselamatan Data Peribadi Anda adalah penting kepada Kami, tetapi ingat bahawa tiada kaedah penghantaran melalui Internet, atau kaedah storan elektronik adalah 100% selamat. Walaupun Kami berusaha untuk menggunakan cara yang boleh diterima secara komersial untuk melindungi Data Peribadi Anda, Kami tidak dapat menjamin keselamatan mutlaknya.

Mengumpul dan Menggunakan Data Peribadi Anda

 

Perkhidmatan Kami tidak menangani sesiapa di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpul maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun. Jika Anda adalah ibu bapa atau penjaga dan Anda sedar bahawa anak Anda telah memberikan Kami Data Peribadi, sila hubungi Kami. Jika Kami menyedari bahawa Kami telah mengumpul Data Peribadi daripada sesiapa di bawah umur 13 tahun tanpa pengesahan kebenaran ibu bapa, Kami mengambil langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut daripada pelayan Kami.

Jika Kami perlu bergantung pada persetujuan sebagai asas undang-undang untuk memproses maklumat Anda dan negara Anda memerlukan persetujuan daripada ibu bapa, Kami mungkin memerlukan kebenaran ibu bapa Anda sebelum Kami mengumpul dan menggunakan maklumat tersebut.

Pautan ke Laman Web Lain

Perkhidmatan Kami mungkin mengandungi pautan ke laman web lain yang tidak dikendalikan oleh Kami. Jika Anda mengklik pada pautan pihak ketiga, Anda akan diarahkan ke tapak pihak ketiga tersebut. Kami amat menasihati Anda untuk menyemak Dasar Privasi setiap tapak yang Anda lawati.

Kami tidak mempunyai kawalan ke atas dan tidak bertanggungjawab ke atas kandungan, dasar privasi atau amalan mana-mana tapak atau perkhidmatan pihak ketiga.

Perubahan kepada Dasar Privasi ini

Kami mungkin mengemas kini Dasar Privasi Kami dari semasa ke semasa. Kami akan memberitahu Anda tentang sebarang perubahan dengan menyiarkan Dasar Privasi baharu pada halaman ini.

Kami akan memberitahu Anda melalui e-mel dan/atau notis penting mengenai Perkhidmatan Kami, sebelum perubahan menjadi berkesan dan mengemas kini tarikh "Terakhir dikemas kini" di bahagian atas Dasar Privasi ini.

Anda dinasihatkan untuk menyemak Dasar Privasi ini secara berkala untuk sebarang perubahan. Perubahan kepada Dasar Privasi ini adalah berkesan apabila ia disiarkan di halaman ini.

bottom of page